800 393 939

Ochrana osobných údajov

SAB o.c.p., a.s., Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava, je správcom osobných údajov, osobné údaje spracúva najmä pre tieto nasledujúce účely:

 1. vedenie evidencie adries zákazníkov,
 2. vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 3. zaisťovanie zmluvných vzťahov,
 4. vedení účtovnej a personálnej agendy

INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 1. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je podľa čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základe udeleného súhlasu, podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. spracovávanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti.
 2. K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne aj tretie osoby – spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie zodpovedá všetkým požiadavkám GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú najmä právny a marketingoví poradcovia a dodávatelia IT služieb. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom iba po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne nutnom rozsahu, ak to bude nutné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.
 3. V prípade ak ste v minulosti poskytli svoje údaje pri úpise emisie cenných papierov emitentovi cenných papierov (ďalej iba „ Emitent“) a SAB o.c.p., a.s. pre tohto Emitenta administruje a upisuje novú emisiu, môžu byť Vaše údaje poskytnuté Emitentom spoločnosti SAB o.c.p., a.s. za účelom ponuky cenných papierov novej emisie Emitenta.
 4. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému spracovávaniu, na ktorého základe by boli robené úkony či rozhodnutia, ktorých obsahom by bol zásah do práv či oprávnených záujmov občanov.
 5. Osobné údaje sú spracovávané po nevyhnutnú dobu, ktorá je individuálna v závislosti od jednotlivých účelov spracovávania. Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje zlikvidované alebo sú naďalej uchovane po dobu stanovenou platnou legislatívou.
 6. Máte právo:
  1. požadovať prístup k osobným údajom,
  2. subjekt údajov má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním,
  3. požadovať opravu nepresných osobných údajov,
  4. požadovať vymazanie osobných údajov, popr. požadovať obmedzenie – spracovania,
  5. vzniesť námietku proti neoprávnenému spracovaniu osobných údajov,
  6. požadovať prenositeľnosť osobných údajov, ktoré ste poskytli,
  7. Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúci se spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností vyplývajúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07, Bratislava, www.dataprotection.gov.sk
 7. Vaše požiadavky budú vždy riadne posúdené a vysporiadané v súladu s príslušnými ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochranné osobných údajov (GDPR). Vašu žiadosť, ak to bude časove možné, zapracujeme do 30 dní od doručenia.
 8. Svoje práva voči organizácii uplatňujte voči referentovi pre ochranu osobných údajov.
 9. Referent pre ochranu osobných údajov: info@sabocp.sk
 10. Viac o ochrane osobných udajov v dokumente tu.

Kontaktný formulár

Ak sa nám ozvete, radi odpovieme, sme dostupní Po – Pia 08:00 – 17:00

 

Pin SAB o.c.p., a.s. photo

SAB o.c.p., a.s.
Gajova 2513/4
Bratislava - Staré Mesto 811 09
Slovenská republika

Telefon: 800 393 939
E-mail: info@sabocp.sk

SAB o.c.p., a.s.

Gajova 2513/4
Bratislava - Staré Mesto 811 09
Slovenská republika

Telefon: 800 393 939
E-mail: info@sabocp.sk

IČO: 35 960 990
DIČ: 2022088123

LEI: 31570020000000002505

Pin SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod photo

SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod
Na příkopě 969/33
110 00 Praha 1, Staré Město
Česká republika

SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod

Na příkopě 969/33
110 00 Praha 1, Staré Město
Česká republika

Telefon: 800 393 939
E-mail: info@sabocp.sk

IČO: 084 52 962
DIČ: CZ699003130

LEI: 315700JTGQTUR1DHPT61

Web přivedlo k životu

2020